Строителство на Клетка 1 на Регионално депо с.Стожер | Пътно строителство АД

Начало

Строителство на Клетка 1 на Регионално депо с.Стожер

"Строителство на клетка 1, производствени и обслужващи сгради, площадки и съоръжение за въстановяване на материали на Регионално депо с.Стожер по Договорните условия на FIDIC за строителство на строителни и инженерни обекти, проектирани от Възложителя (Червена книга) в изпълнение на Проект DIR-5112122-13-81 " Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич" договор за безвъзмездна помощ №DIR5112122-CO11, финансиран от Европейски фонд за регионално развитие на Европейския съюз и правителството  на Р.България чрез ОП Околна среда 2007-2013г."

Година на реализация: 2013-2015

Стойност: 4 520 256,52 лв.


Други завършени обекти

страници
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15