За нас | Пътно строителство АД

Начало

За нас

"Пътно строителство” АД - Добрич се отделя от съществуващото Пътно управление - Добрич със звената за извършване на пътностроителна и ремонтна дейност: асфалтови бази; пътностроителни бригади; кариера за инертни материали; мелница за каменно брашно; трошачно-сортировачни инсталации; механизация и автотранспорт на основание разпореждане №25 на МС от 27.04.1993 г.

Предмет на дейност на "Пътно строителство” АД - Добрич е: строителство; ремонт и поддържане на пътища и пътни съоръжения; градски комуникации и инфраструктурите около тях; производство на  всички видове строителни и инертни материали и изделия от тях; инвеститорска, инженерингова и търговска дейност в страната и чужбина; всички видове услуги със строителна и друга техника; превоз на пътници и товари; всяка друга дейност, незабранена от закона. 
“Пътно строителство” АД - Добрич е с централен офис в град Добрич. Основната си производствена дейност дружеството осъществява на територията на България.

"Пътно строителство” АД - Добрич разполага със собствена кариера за добив на инертни материали на територията на Добрички регион в с. Крупен, както и собствени бази за производство на асфалтови смеси в с. Врачанци, гр. Добрич,  гр. Каварна и гр. Тервел и производство на битумна емулсия в АБ Врачанци.

Ремонтната дейност на строителната механизация се извършва в собствена ремонтна база в гр. Добрич.

Техническото оборудване на фирмата включва 245 строителни машини и над 190 автомобила.

Екипът се състои от 350 души, в т. ч. 9 високо квалифицирани инженери и 28  строителни техници и икономисти.

Средният годишен оборот на фирмата през последните 3 години е над 13 милиона евро.

"Пътно строителство” АД - Добрич участва в сдружения, консорциуми, холдинги и др.:
Член на Камарата на строителите в България.

Фирмата притежава сертификат за внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001:2015, системи за управление на околната среда EN ISO 14001:2015 и управление на условията на труд BS OHSAS 18001:2007, система за управление на пътната безопасност ISO 39001:2012.
Разполага с напълно оборудвана лаборатория за земни пътни, асфалтови и бетонови работи, акредитирана съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006 със сертификат №84 ЛИ, валидна до 29.12.2020г.