ОБЯВА | Пътно строителство АД

Начало

ОБЯВА 24.06.2015 11:30

О  Б  Я  В  А

Във връзка с изискванията на чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС "ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО” АД, град Добрич, обявява на заинтересованите лица и общественост, че е осигурен обществен достъп  до разработената и внесена в РИОСВ Варна Информация по Приложение № 2 на Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за

РАЗРАБОТВАНЕ НА КАРИЕРА „ТЕРВЕЛ-БОНЕВО” ЗА ДОБИВ НА ВАРОВИК, РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.БОНЕВО, ОБЩ.ТЕРВЕЛ, ОБЛ.ДОБРИЧ

Информацията е на разположение ежедневно в срок от 24.06.2015г. до 13.07.2015 г. в офиса на фирмата в гр. Добрич, ул."Отец Паисий" №15, както и в рамките на работното време в общинска администрация гр.Тервел и кметство село Бонево.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ гр.Варна, ул."Ян Палах"№4,тел.052 678848, Е-mail: riosv-vn@mbox.contact.bg  и офиса на фирмата в Гр. Добрич, ул."Отец Паисий" №15, телефон, факс и e-mail: +359 58 60 14 41,  факс : +359 58 60 17 71, office@roadco-bg.com

Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС