ОБЯВА | Пътно строителство АД

Начало

ОБЯВА 20.07.2017 11:05

                                                                          ОБЯВА

На основание чл.95, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда „Пътно строителство” АД - гр. Добрич обявява консултации по обхват на задание за разработване на доклад по ОВОС.

Всички заинтересовани физически и юридически лица от инвестиционно предложение „Разработване на кариера „Тервел-Бонево” за добив на варовик с площ 123,6 дка в землището на село Бонево, община Тервел, област Добрич” могат да изразят своите мнения, становища и препоръки в писмен вид в офиса на „Пътно строителство“ АД с адрес: гр. Добрич, ул. „Полк. Дрангов” № 9, ПК 9300.

Становища ще се приемат до 04.08.2017 г.

Подробна информация за ИП е на разположение на адреса посочен по-горе.

Допълнителна информация при възникнали въпроси може да получите на тел. 0897 965 831 – л. арх. Саша Рулинска, независим експерт ОВОС и ЕО.

 Обявата е публикувана на сайта на „Пътно строителство“ АД на 20.07.2017г.