Проект BG16RFOP002-3.002-0020 "Повишаване на енергийната ефективност в "Пътно строителство" АД гр. Добрич | Пътно строителство АД

Начало

Проект BG16RFOP002-3.002-0020 "Повишаване на енергийната ефективност в "Пътно строителство" АД гр. Добрич 03.01.2018 14:34


Проект  BG16RFOP002-3.002-0020-С01 „Повишаване на енергийната ефективност в "Пътно строителство" АД, гр. Добрич, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Повече информация за проекта може да видите тук