Съобщение за проведена пресконференция по проект BG16RFOP002-3.002-0020 | Пътно строителство АД

Начало

Съобщение за проведена пресконференция по проект BG16RFOP002-3.002-0020 02.03.2018 13:49

На 28.02.2018 г. се проведе пресконференция по проект BG16RFOP002-3.002-0020 „Повишаване на енергийната ефективност в "Пътно строителство" АД, гр. Добрич“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“.

Събитието се проведе в заседателната зала на "Пътно строителство" АД, ул. "Полковник Дрангов" №9 и бе открито от инж. Валентин Зеленченко, изпълнителен директор на фирмата и ръководител на проекта. Той представи целите, основни дейности и очакваните резултати на проекта.

Основната цел е насочена към постигане на устойчив растеж и повишаване на конкурентоспособността на "Пътно строителство" АД, гр. Добрич, чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност, оптимизиране на производствената дейност и намаляване на разходите за енергия и дизелово гориво, вследствие на закупуване на ново технологично оборудване с по-висока производителност и по-ниско енергопотребление. Дейностите ще се изпълняват в бетоновия център на „Пътно строителство“ АД, в с. Врачанци, община Добричка и кариера „Крупен“ в община Каварна. С изпълнение на проекта се очаква да бъдат постигнати енергийни спестявания от 74,06% чрез закупуването на три броя енергоспестяващи специализирани машини и вентилационна инсталация. Предвидено е да се въведе и система за енергиен мениджмънт, който да се сертифицира по стандарт БДС EN ISO 50001.

Общата стойност на проекта е 2 064 883 лв., от които 877 575,27 лв. европейско и 154 866,23 лв. национално съфинансиране.

Проектът е с продължителност 24 месеца, като е планирано да приключи на 29.12.2019г.