Процедура за избор на изпълнител с публична покана на основание чл. 50, ал. 1 ОТ ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. | Пътно строителство АД

Начало

Процедура за избор на изпълнител с публична покана на основание чл. 50, ал. 1 ОТ ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. 04.06.2018 10:12


На основание чл. 50, ал. 1 ОТ ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. „Пътно строителство” АД, гр.Добрич
публикува процедура за избор на изпълнител с предмет:
“Закупуване на един брой нова мобилна роторна трошачка с първично двудеково пресяване,
един брой нова система за доставка и наливане на бетон под налягане
и един брой нов телескопичен товарач” с три обособени позиции:

Обособена позиция 1: Мобилна роторна трошачка с първично двудеково пресяване– 1 бр.

Обособена позиция 2: Система за доставка и наливане на бетон под налягане - 1 бр.

Обособена позиция 3: Телескопичен товарач- 1 бр.

по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.002-0020-C01
по процедура  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
№ BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големите предприятия“.

Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg)
Краен срок за подаване на оферти 11.06.2018 г. – 00:00 ч.
Пакет с документи за кандидатстване