ОБЯВА НА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ | Пътно строителство АД

Начало

ОБЯВА НА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ 08.10.2018 10:12

О Б Я В А
на среща за обществено обсъждане
„Пътно строителство ” АД
гр. Добрич, ул. „Полковник Дрангов“ № 9,
на основание чл. 97, ал. 3, във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2
от Закона за опазване на околната среда

 УВЕДОМЯВА

всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирани срещи за обществено обсъждане на Доклад за оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение:
„Разработване на кариера „Тервел-Бонево” за добив на варовик с площ 123,653 дка в землищата на село Бонево и гр. Тервел, община Тервел, област Добрич“.
Срещите ще се проведат на 13 ноември (вторник), от 10,30 часа в заседателната зала на община Тервел и в 11,30 часа в сградата на кметство с. Бонево.
Докладът за ОВОС е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9 до 17 часа, както следва:
В Община Тервел, ул. „Св.Св.Кирил и Методий“  № 8 – директор дирекция Миглена Василева;
В кметство с. Бонево;
В РИОСВ – Варна, гр. Варна, ул. „Ян Палах“ №4
В електронен вид на адрес: http://www.riosv-varna.org/?p=507 и на сайта на Пътно строителство АД
Писмени становища могат да се депозират в деловодствата на Община Тервел и кметство с. Бонево, Община Тервел, РИОСВ-Варна или на срещата за обществено обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане, от страна на възложителя: инж. Валентин Зеленченко, тел. 058 /60 14 41.
За контакти по общественото обсъждане, от страна на независимите експерти, разработили ДОВОС:  л.арх. Саша Рулинска, телефон: 0897-965-831.

 http://roadco-bg.com/files/upload/Tervel-Bonevo_OS___10-04-2018.pdf

http://roadco-bg.com/files/upload/Tervel-Bonevo_OVOS__27.09.2018_V3..pdf