Проект за Безопасен труд стартира в „Пътно строителство” АД Добрич | Пътно строителство АД

Начало

Проект за Безопасен труд стартира в „Пътно строителство” АД Добрич 30.11.2012 10:44

Едногодишен европейски проект за подобряване условията на труд изпълнява „Пътно строителство” АД Добрич. Проектът се реализира по схема за безвъзмездна финансова помощ „Безопасен труд” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Финансирането му е в размер на 198 133,24 лева, като съфинансирането на фирмата е 20%. Основната ни цел е да подобрим условията на труд, както и да повишим физическото, психическото и социално благополучие на работещите. Предвижда се да бъдат закупени специални работни облекла и лични предпазни средства. Ще бъде реконструирана и внедрена нова техника, която ще сведе до минимум неблагоприятните ефекти от производствената дейност върху хората и околната среда. Ще се проведе професионално обучение за безопасна работа с новата техника.

ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.02-0325 „”Подобряване условията на труд в „Пътно строителство” АД – Добрич” BG 051PO001-2.3.02 “Безопасен труд”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз