Обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител | Пътно строителство АД

Начало

Обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител 17.12.2012 11:27

На основание чл.14, ал. 2 във връзка с чл.7, т. 1 от Постановление № 55 на МС от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 – 2013г.” и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство,

«Пътно строителство» АД

със седалище в гр.Добрич и адрес на управление: ул. „Отец Паисий”, № 15,
тел.: 058/60 14 41, факс: 058/60 17 71, интернет адрес : www.roadco-bg.com, лице за контакт: инж. Валентин Викторов Зеленченко, на длъжност Изпълнителен директор, тел.: 058/60 14 41, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ №ESF-2302-03-13006 обявява процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект : “Закупуване на нови по-модерни лични предпазни средства и специално работно облекло”
Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: гр. Добрич, ул.”Отец Паисий” №15, всеки работен ден от 10.00ч. до 16.00ч. 

Пояснителният документ е публикуван и на следните интернет адреси:

1. www.az.government.bg - интернет адреса на УО/ДО (чл.14 ал.2)
2. http://www.eufunds.bg  - интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България (§ 4Г от Заключителните разпоредби)

Оферти / Заявления се подават на адрес: гр. Добрич, ул.”Отец Паисий” №15
до 16.00ч. на 04.01.2013г.

 

Документацията за участие в процедурата за определяне на изпълнител може да изтеглите оттук.

 

 

МЕЖДИННО ЗВЕНО ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"