Информация за сключен договор | Пътно строителство АД

Начало

Информация за сключен договор 14.05.2013 16:04

«ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО» АД – гр. ДОБРИЧ

 със седалище в гр.Добрич и адрес на управление: ул. „Отец Паисий, № 15,адрес за кореспонденция: гр.Добрич - 9300, ул. „Отец Паисий”, № 15,тел.: 058/60 14 41, факс: 058/60 17 71, интернет адрес: www.roadco-bg.com, лице за контакт във връзка с проведената процедура: инж. Валентин Викторов Зеленченко - Изпълнителен директор, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № ESF -2302-03-13006/07.08.2012г. съм провел процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект : „Закупуване на нови по-модерни лични предпазни средства и специално работно облекло”

 

С Решение/Заповед № РД-16-008 от 01.02.2013г.  е определен за изпълнител следния кандидат:

                „АСТРА КОМЕРС” ЕООД – гр. София

Информация за сключен договор